Belediyemize Ait Morsinos Cafe ve Düğün Salonu Kiraya Verilecektir

0

İ L A N
( Belediye Başkanlığından )
1 – İlçemiz Yaylalı Mahallesindeki Belediyemize ait Morsinos Cafe ve Düğün salonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma usulü teklif almak suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhalenin muhammen bedeli Aylık 2000,00-TL, olup geçici teminatı 2200,00.-TL. dir. Geçici teminatın ihale saatinden önce Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.
3- İhale 19.07.2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.20’de Belediyemiz Encümeni
huzurunda yapılacak olup, herhangi bir sebeple yapılamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 26.07.2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilmek için gerekli şart ve belgeler:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) İkametgah ilmühabere,
d) Belediyemize borcu bulunmaması.
5- Belediye Encümeni İhaleyi en yüksek bedeli teklif edene verip vermemekte yetkilidir.
5-İhale ile ilgili diğer şartlar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.
06.07.2018
Mustafa BÜYÜKYAPICI
Belediye Başkanı

Paylaş: